PublicAdvertising
 
פרופיל עובד
 
 
   
 
הדפס הכל  |  הצג הכל  |  הורדת סילבוס מפורט 
   

אבטחה ושמירה  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
שיטות כיבוי אש
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
שיטות כיבוי אש
תחבורה ותחבורה בחצרים
נושאים  

משק/כללי  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
כלי עבודה ידניים מיטלטלים
עבודות בגובה לרבות
תחבורה ותחבורה בחצרים
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
היגיינה סביבתית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
סביבה נקיון ופסולות
סולמות ופיגומים
סיכונים אופייניים למקצוע
עזרה ראשונה
תחבורה ותחבורה בחצרים
נושאים  

מנהל/מפקח  
תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל \ מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם.
הישג נדרש והסמכה  
 
שלושה ימים משך הדרכה  
 
אחריות משפטית
ארגונומיה משרדית
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הנפה, ציוד ואביזרי הרמה
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חוקים ותקנות בבטיחות
חלל מוקף – עקרונות
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
כלי עבודה ידניים מטלטלים
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נעילה ותיוג
נפה, ציוד ואביזרי הרמה
סביבה, ניקיון ופסולת
סיכונים מכניים
עבודה בגובה
עבודה חמה
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
שיטות כיבוי אש
שיטות כיבוי אש
תחבורה ותחבורה בחצרים
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
תפקידי מנהל/מפקח
נושאים  

מנהל/מפקח במפעלים כימיים  
תעודת הסמכה של נאמן בטיחות כנדרש בחוק. הבנת האחריות של מנהל \ מפקח. הבנת הסיכונים והאמצעים למזעורם בסביבה רווית כימיקלים.
הישג נדרש והסמכה  
 
שלושה ימים משך הדרכה  
 
אחריות משפטית
ארגונומיה משרדית
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הנפה, ציוד ואביזרי הרמה
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חוקים ותקנות בבטיחות
חלל מוקף – עקרונות
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
כלי עבודה ידניים מטלטלים
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נעילה ותיוג
נפה, ציוד ואביזרי הרמה
סביבה, ניקיון ופסולת
סיכונים מכניים
עבודה בגובה
עבודה חמה
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
שיטות כיבוי אש
תחבורה ותחבורה בחצרים
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
תפקידי מנהל/מפקח
נושאים  

עבודות בנייה ועבודות הנדסיות  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
שלושה ימים משך הדרכה  
 
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חלל מוקף – עקרונות
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
כלי עבודה ידניים מטלטלים
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נעילה ותיוג
נפה, ציוד ואביזרי הרמה
סביבה, ניקיון ופסולת
סיכונים מכניים
עבודה בגובה
עבודה חמה
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
תחבורה ותחבורה בחצרים
נושאים  

עובד אחזקה ותפעול  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
שלושה ימים משך הדרכה  
 
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חלל מוקף – עקרונות
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
כלי עבודה ידניים מטלטלים
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נעילה ותיוג
סביבה, ניקיון ופסולת
סיכונים מכניים
עבודה בגובה
עבודה חמה
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
שיטות כיבוי אש
תחבורה ותחבורה בחצרים
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  

עובד מחסן הובלה וסבלות (אריזה)  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
סביבה, ניקיון ופסולת
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
שיטות כיבוי אש
תחבורה ותחבורה בחצרים
נושאים  

עובד מטבח  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
סביבה, ניקיון ופסולת
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
שיטות כיבוי אש
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  

עובד מעבדה  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
ארגונומיה משרדית
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
התנהגות בשעת חירום
התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
סביבה, ניקיון ופסולת
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  

עובד משרד  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
חצי יום משך הדרכה  
 
ארגונומיה משרדית
בטיחות אש ומניעת דליקות
התנהגות בשעת חירום
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
נושאים  

עובד ניקיון  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
הרמת משאות
התנהגות בשעת חירום
חשמל בסיסי
חשמל מתקדם
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
סביבה, ניקיון ופסולת
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  

עובד סמיקונדקטור  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום וחצי משך הדרכה  
 
ארגונומיה בתעשיית המוליכים למחצה
ארגונומיה משרדית
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
התנהגות בשעת חירום
התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חשמל בסיסי
מודעות לריחות
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נעילה ותיוג
סביבה, ניקיון ופסולת
עבודה מתחת לרצפה צפה
עבודה על סולמות (עד 1.8 מטר - לא לפי התקנה החדשה)
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  

יועצים,בודקים ואנשי שירות  
הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות והבנת הסיכונים בעבודות הנדסיות והאמצעים העומדים לרשותו בכדי למנוע אירועים בטיחותיים לרבות אישור \ תעודת גמר קורס בטיחות.
הישג נדרש והסמכה  
 
יום אחד משך הדרכה  
 
ארגונומיה משרדית
בטיחות אש ומניעת דליקות
היגיינה אישית - גהות תעסוקתית
התנהגות בשעת חירום
התנהגות בשעת חירום עם חומרים מסוכנים
זה"ב - זיהוי והערכת סיכונים
חשמל בסיסי
מושגי יסוד בבטיחות
נאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
סביבה נקיון ופסולות
עבודה עם חומרים מסוכנים
עזרה ראשונה
ציוד מגן אישי - תקנות והדגמה
תנאים סביבתיים - גהות תעסוקתית
נושאים  


Powered By UPSoft © 2012 כל הזכויות שמורות לפורום הישראלי לבטיחות
חברות הדרכה  |  תנאי שימוש באתר  |  שאלות נפוצות  |  הרשמה  |  צור קשר  |  מערכת בטיחות קבלנים